©Talanoa & Development Project. All Rights Reserved.

 

Auckland Koniseti Kāinga Ongo Niua Mo Tafahi


 

 

Tau’olunga Makapuna ‘o Sioeli mo ‘Ana Lama (Sapa’ata) $1325

Tau’olunga mei he ‘api ko Niumui – Faanau mo e makapuna ‘o Pisope Fine Halapua $2550

Inoke Vea $150

Fanau mo e makapuna ‘o Sione Tonutonu $715

Kuli $100

Suluka $50

Tau’olunga Kaainga Fata’ulua, Niua Fo’ou (Diana, Linita, Mele Hifo, Loata, Tuofefine ‘o Sione Leka, Sela Pahulu, Mele Tupou) – Fakaava $2300

Tau’olunga mei he ‘api ko Ᾱtonu (Nonu ‘Alatini, Makapuna ‘o ‘Aleni mo Tūpō mo e Kāinga) $400

Tau’olunga ‘a e Makapuna ‘o Fuimaono (‘Unaloto Pita) $900

Mafoa ‘a e Langi Vea mo e Makapuna ‘o Lufusi mo Mele (‘api ko ‘Ᾱlio) $700

Limoni $200

Tau’olunga ‘a e Makapuna ‘o Vakata (Mosese Holi mo e Kāinga) $1400

Tau’olunga Loufau Siliva o e Funga Vailahi (Valamotu Fusituʻa) $300

Faanau mo e Makapuna ‘o Vito Kauhala (Seini Vito) $100

Mele Hu’akau ‘Ahomana (‘api ko Fatea) $605

Tau’olunga ‘a Lataheanga, Linitặ pea mo e Fanau mo e Makapuna ‘o Tameilau mei he ‘api ko Makamimisi $420

Fanau mo e makapuna ‘o Tevita Kanaeanga Nau (Lilika Vito) $200

Ta’u’olunga ‘a Paula Sisi mo Mele Pomana $775

Tau’olunga ‘a ‘Anahila Suisuiki mo Carmel Sepuloni (Hihifo NTT) $500

Paula Kohinoa mo Noapose Mavae & Makapuna ‘o Kohinoa (Falehau) $600

Tau’olunga Loloniu (Fuataimi Vaiangina, Sioeli Vaiangina, Sosefina, Teliana, Paulo mo Kasoni) $455

Palu mo Maka (Faanau mo e Makapuna ‘o Sausau mo Vaka mei Tafahi) $100

Sosaieti Petani ‘o e Funga Vai ko Niutoua (Ta’u 31 eni ‘o e Sosaieti)$10200

Tau’olunga Tapuni mei he ‘api ko Nge’esḯ - Telai mo e Famili Telai $2220

Laumau: Tavake Akana; Falalelu Lama; Paula Sisi $85

Mālō ʻAupito to our generous contributors